Obligacje – definicja, rodzaje, parametry

Inwestowanie pieniędzy to idealny sposób na pomnożenie posiadanych zasobów finansowych. Rynek oferuje wiele możliwości zwiększenia posiadanego kapitału. Jednym z nich są obligacje, które uznaje się za jeden z najbezpieczniejszych sposobów na inwestycję pieniędzy. W przeciwieństwie do wykupu akcji, na obligacje decydują się zwykle osoby, które cenią sobie stabilne inwestycje, których wynik łatwo przewidzieć. Należy jednak pamiętać, że mniejsze ryzyko, to niższy możliwy zysk. Sprawdź, czym są obligacje, a także co je wyróżnia.

Obligacje – definicja

Obligacje są to papiery wartościowe, które emituje/sprzedaje dana jednostka. Osoba, która zdecydowała się na zakup obligacji, otrzymuje z tytułu ich posiadania odsetki, czyli tzw. kupon. Po upływie ustalonego wcześniej terminu wykupu emitent, czyli jednostka, która wyemitowała papiery wartościowe, zwraca pieniądze wraz z naliczonymi według ustalonej stopy procentowej odsetkami. Dlaczego zatem wybrane jednostki decydują się na wypuszczenie obligacji, które potem i tak muszą wykupić, a ponadto zapłacić naliczone odsetki? Wielokrotnie zdarza się, że emitent potrzebuje zasobów finansowych, za które mógłby zrealizować jakiś projekt. Wypuszczając na rynek obligacje, pozyskuje niezbędny kapitał, który pozwoli mu zrealizować dany cel, a oczekiwane z jego tytułu przyszłe zyski, pozwolą mu w dniu wykupu obligacji spłacić zaciągnięty dług wraz z odsetkami. Właśnie dlatego obligacje nazywa się dłużnymi papierami wartościowymi, za pomocą których emitent zaciąga dług u obligatariusza.

Obligacje skarbowe i korporacyjne

Obligatariusz może skorzystać z oferty różnych obligacji. Ich rodzaj zależy od emitenta, który wypuszcza na rynek papiery wartościowe. Obligacje, o których najczęściej mówi się w krajowych mediach to obligacje skarbowe, które emituje Skarb Państwa. Są one uznawane za najbezpieczniejszy rodzaj papierów wartościowych, ponieważ za swoje zobowiązania Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem, zatem ryzyko utarty zainwestowanego kapitału jest praktycznie zerowe. Obligacje skarbowe można nabyć podczas przetargów, gdzie dostępne są tylko dla dużych korporacji, na przykład banków, za pomocą funduszu inwestycyjnego lub za pośrednictwem agenta emisji, czyli Banku PKO BP, który prowadzi sprzedaż detaliczną, przeznaczoną dla klientów indywidualnych.

Dłużne papiery wartościowe może również emitować zwykłe przedsiębiorstwo, wówczas są to obligacje korporacyjne. Firma decyduje się zaciągnąć dług u obligatariuszy, aby sfinansować bieżącą działalność lub zrealizować inwestycję, np. zmodernizować park maszynowy. Obligatariusz zarabia albo na odsetkach, albo na dyskoncie, które polega na tym, że emitent wykupuje obligacje za cenę wyższą niż cena sprzedaży. Ryzyko obligacji korporacyjnych jest wyższe niż w przypadku dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Państwo, ponieważ zależy od stabilności finansowej przedsiębiorstwa, która może zmieniać się na przestrzeni lat. Warto jednak wspomnieć, że przedsiębiorstwa oferują znacznie wyższe oprocentowanie obligacji niż Skarb Państwa.

Obligacje – definicja, rodzaje, parametry
Obligacje – definicja, rodzaje, parametry

Parametry obligacji

Rozważając inwestycje w obligacje, niezbędne jest poznanie branżowych pojęć, które odgrywają kluczową rolę w analizie ofert, dostępnych na rynku. Jednym z parametrów jest cena obligacji, czyli kwota, za jaką papier wartościowy sprzedawany jest obligatariuszowi przez emitenta. Oprócz ceny obligacji należy także zwrócić uwagę na wartość nominalną – cenę, którą emitent zapłaci za papier wartościowy w dniu jego wykupu. Bardzo istotne jest także oprocentowanie, ponieważ to jego wysokość determinuje potencjalne zyski z inwestycji . Kolejnym parametrem jest wspomniany już termin wykupu, czyli zwrotu zaciągniętego kredytu.

Inwestycja w obligacje, choć uznawana za jedną z bezpieczniejszych form pomnażania kapitału może nieść za sobą ryzyko, które determinuje kondycja finansowa emitenta. Dlatego decydując się na zakup papierów wartościowych, warto dokładnie przeanalizować rynek i dostępne na nim oferty.